Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti rozvoje firem a mentoringu, projektového managementu, zavádění LEAN a metody 5S do výroby, kurzů a workshopů na www.kamilabrandejsova.cz.

Provozovatelkou a poskytovatelkou služeb je Ing. Kamila Hrdličková, IČO: 68266740, DIČ: CZ7460283127, se sídlem Ohradní 1346/10, Praha 4, 140 00, zapsaná v Živnostenském rejstříku vedený Úřadem městské části Prahy 4, č. j. P4-0Ž/4294/14/BEN/1080750/3, sp. zn. P4-0Ž/4294/14/BEN/1080750 od 12.03. 2014, e-mail: info@kamilabrandejsova.cz (dále jen „poskytovatelka“).

1. Výklad pojmů

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy při poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti rozvoje firem a mentoringu, v oblasti řízení a rozvoje výroby a služeb, v oblasti procesního, projektového řízení a řízení změny, kurzů, workshopů a on-line produktů, které poskytovatelka nabízí na www.kamilabrandejsova.cz. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelkou služeb a klientem.

1.2 Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.

1.3 Poskytovatelka je plátcem DPH.

1.4 Náklady při použití elektronických prostředků komunikace na dálku nese klient.

1.5 Uhrazením odměny, popř. kupní ceny, se rozumí připsání odměny, popř. kupní ceny, na účet poskytovatelky.

1.6 Chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky poskytovatelka opraví na základě e-mailové komunikace.

1.7 Klient – podnikatel, je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „klient“).

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky poskytnout klientovi poradenství v oblasti rozvoje firmy a mentoringu, řízení a rozvoje výroby a služeb, v oblasti procesního, projektového řízení a řízení změny, kurzů, workshopů a on-line produktů, který si klient objednal, nebo poskytnout klientovi on-line produkt, a závazek klienta uhradit za tento produkt nebo službu odměnu.

3. Poradenství v oblasti rozvoje firmy a mentoringu

3.1 Poradenství lze u poskytovatelky objednat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím formuláře umístěného na webové stránce poskytovatelky.

3.2 Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena na základě odsouhlaseného Návrhu spolupráce ze strany klienta a poskytovatelky.

3.3 Poskytovatelka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají obchodního tajemství klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození klienta v konkurenčním prostředí. Obsah konzultace je důvěrný.

3.4 Při poradenství poskytovatelka neuplatňuje princip exkluzivity. Proto se může stát, že poskytovatelka poskytuje své služby klientům, které je možné považovat za vzájemné konkurenty.

3.5 Konzultace probíhají osobně, telefonicky nebo on-line prostřednictvím služeb Google Meet, Facebook Messenger, Zoom nebo Teams. Místo konání osobních konzultací je určeno na základě dohody poskytovatelky s klientem.

3.6 Termín konzultací si poskytovatelka s klientem domlouvám vždy předem. Dohodnutý a potvrzený termín konzultace je závazný. V případě, že klient požaduje změnu termínu, je povinen informovat poskytovatelku nejpozději 24 hodin před začátkem konzultace telefonicky nebo e-mailem. Později zrušená konzultace propadá, resp. je fakturována jako kdyby proběhla.

3.7 Konzultace začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že klient nebude v domluvenou hodinu na konzultaci připraven, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připravena poskytovatelka, nahradí promeškaný čas klientovi dle časových možností klienta a poskytovatelky.

3.8 Pokud je poskytovatelka nucena změnit termín nebo místo konání konzultace, včas klienta informuje e-mailem nebo telefonicky a domluví si náhradní termín či místo. Předplacená konzultace klientovi nepropadá.

3.9 Odměna za konzultace je účtována za běžnou hodinovou sazbu, která je uvedena na webových stránkách poskytovatelky.

3.10 Projektové balíčky pro dlouhodobější spolupráci hradí klient předem na bankovní účet poskytovatelky číslo 158244507/0300 pod variabilním symbolem uvedeným na faktuře. Ceny uvedené na webových stránkách nezahrnují DPH. Odměna za první měsíc spolupráce je fakturována před započetím prací. Další fakturace za práci na následující měsíc probíhá na začátku daného měsíce.

3.11 Součástí fakturace na následující měsíc je vždy souhrnný report prací za předchozí měsíc.

3.12 Zakoupený balíček je třeba vyčerpat do 12 měsíců od data uhrazení faktury. Po uplynutí této doby nevyčerpané hodiny z předplaceného balíčku propadají bez nároku na vrácení peněz.

3.13 V případě dohodnuté spolupráce formou projektu na objednávku, kdy je stanoven fixní rozpočet a pevný termín ukončení projektu, fakturuje poskytovatelka zálohu před započetím prací ve výši 30 % z celkové hodnoty zakázky. Další fakturace probíhá zpětně podle počtu odpracovaných hodin na základě detailně vedeného timesheetu na konci každého kalendářního měsíce, ve kterém probíhala spolupráce.

3.14 V případě prodlevy s úhradou platby klienta si poskytovatelka vyhrazuje právo přerušit spolupráci do okamžiku připsání vyfakturované částky na účet.

3.15 Fakturované hodiny zahrnují:

– pracovní schůzky a konzultace
– telefonáty delší než 15 min.
– analytické a shrnující e-maily s přípravou delší než 15 min.
– analýzu dodaných podkladů a dokumentů
– přípravu dohodnutých dokumentů a výstupů
– cesty mimo Prahu/Písek podle tarifu 10 Kč/km
3.16 Požadované výstupy poskytovatelka zpracovává písemně v předem dohodnuté formě.

3.17 V případě plánované změny rozsahu spolupráce na další období je nezbytná dohoda klienta s poskytovatelkou, a to vždy minimálně s měsíčním předstihem.

4. Firemní a individuální kurzy a workshopy na míru

4.1 „Firemním a individuálním kurzem na míru“ se rozumí uzavřený kurz pořádaný pro účastníky, resp. účastníka v rámci jedné firmy nebo skupiny, kdy obsah, termín a délka trvání je stanovena podle individuálních potřeb konkrétního klienta. Obsah firemního kurzu je vždy předem konzultován, aby kurz plně respektoval potřeby klienta.

4.2 Objednatelem firemního školení na míru je jedna právnická osoba či OSVČ s tím, že ideální počet účastníků je 12, maximální 20, minimální počet účastníků není omezen.

4.3 Objednávka firemního nebo individuálního kurzu se uskutečňuje telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách poskytovatelky.

4.5 Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena na základě odsouhlaseného Návrhu spolupráce ze strany klienta a poskytovatelky v případně firemního kurzu. V případě individuálního kurzu, potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky.

4.6 Odměna za firemní a individuální kurz se řídí ceníkem, který je uveden na stránkách poskytovatelky a nezahrnuje cestovné, pronájem prostor ani zapůjčení techniky.

4.7 Odměna je splatná na základě faktury a hradí se v plné výši vždy předem před konáním firemního nebo individuálního kurzu.

5. Veřejné kurzy a workshopy

5.1 Veřejným kurzem se rozumí jedno nebo vícedenní školení pořádané pro jednotlivé klienty, které poskytovatelka nabízí na svých webových stránkách, kde je uveden obsah kurzu, místo a čas konání kurzu a výše kurzovného.

5.2 Na kurz se lze přihlásit prostřednictvím webových stránek poskytovatelky www.kamilabrandejsova.cz. Po přihlášení odešle poskytovatelka zájemci e-mail, který bude obsahovat tyto obchodní podmínky, místo a čas konání kurzu, platební údaje potřebné pro uhrazení kurzovného a další informace k objednanému kurzu.

5.3 Kurzovné musí být uhrazeno vždy nejpozději 1 den před konáním kurzu, uhrazením kurzovného má zájemce místo na kurzu závazně rezervováno. Kurzovné je splatné na základě výzvy k platbě, fakturu poskytovatelka vystaví do 3 pracovních dnů od uhrazení platby kurzovného na její účet.

5.4 Smlouva mezi poskytovatelkou a klientem, resp. zájemcem o kurz, je uzavřena připsáním platby na účet poskytovatelky.

5.5 Při zrušení účasti na kurzu ze strany klienta se zaplacené kurzovné nevrací. Uhrazené kurzovné je možné převést na náhradníka nebo využít jiných kurzů nebo dalších služeb poskytovatelky.

5.6 Poskytovatelka pořádá kurz pouze v případě účasti minimálně 3 klientů, není-li v popisu kurzu uvedeno jinak. V případě nižšího počtu účastníků nabízí poskytovatelka možnosti individuální varianty.

5.7 Poskytovatelka si vyhrazuje právo kurz kdykoliv zrušit nebo přesunout na jiný termín.

5.8 V případě, že kurz bude zrušen z důvodu nedostatečného počtu klientů, zavazuje se poskytovatelka vrátit platbu zpět na účet klienta, ze kterého platbu přijala, nebo převést platbu na jiný kurz, a to dle volby klienta.

5.9 V případě, že kurz bude zrušen z důvodů události, která konání kurzu znemožní (např. nemoc, přerušení dodávky elektrické energie nebo z důvodů zásahu vyšší moci), zavazuje se poskytovatelka neprodleně informovat klienty a přesunout kurz na jiný termín.

5.10 Poskytovatelka má právo do kurzu bez nároku na vrácení platby nezařadit klienta, popř. vyloučit z probíhajícího kurzu klienta, který se chová nevhodně nebo je pod vlivem omamných či psychotropních látek.

6. On-line produkty

6.1 On-line produktem se rozumí e-kniha, webinář nebo on-line kurz.

6.2 E-knihou se rozumí digitální kniha, která není tištěná a je umístěna na www.kamilabrandejsova.cz a je poskytována ve formátu .pdf.

6.3 Webinářem se rozumí školení, které má informativní charakter a nevyžaduje fyzickou přítomnost na konkrétním místě, neboť probíhá přes internet.

6.4 On-line produkty lze objednat prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách poskytovatelky www.kamilabrandejsova.cz.

6.5 Kupní cena je splatná na základě faktury. Faktura představuje potvrzení objednávky ze strany poskytovatelky.

6.6 Kupní cenu lze uhradit bankovním převodem. Splatnost faktury činí 14 dnů, po uplynutí této lhůty bude klientovi automaticky zaslána upomínka.

6.7 Kupní smlouva je mezi poskytovatelkou a klientem uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky.

6.8 Po uhrazení kupní ceny obdrží klient na e-mail uvedený v objednávkovém formuláři odkaz na stažení e-knihy, popř. přístupové údaje k zpřístupnění webináře či on-line kurzu. V případě, že by klientovi nedorazil odkaz na stažení e-knihy či přístupové údaje k webináři, je nutné informovat poskytovatelku na e-mail info@kamilabrandejsova.cz.

6.9 V případě, že si klient nestáhl žádný soubor s e-knihou, má právo objednávku stornovat, a to oznámením na e-mail poskytovatelky info@kamilabrandejsova. Stornováním objednávky se kupní smlouva od počátku ruší. Poskytovatelka vrátí klientovi kupní cenu, kterou uhradil, zpět na účet, ze kterého byla odměna uhrazena, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od stornování objednávky.

6.10 Přihlášku na webinář lze stornovat maximálně 24 hodin před jeho konáním. Poskytovatelka v tom případě vrátí klientovi kupní cenu, kterou uhradil, zpět na účet, ze kterého byla odměna uhrazena, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od stornování objednávky.

6.11 Videokurz je klientovi k dispozici po dobu, uvedenou v popisu kurzu na webových stránkách poskytovatelky.

7. Duševní vlastnictví a know-how poskytovatelky

7.1 Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci konzultace nebo jiné spolupráce, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jsou autorskoprávně chráněny. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez mého předchozího písemného souhlasu jakýmkoliv způsobem klientem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.

7.2 On-line produkty prodávané na www.kamilabrandejsova.cz jsou výsledkem duševní činnosti poskytovatelky a jsou jejím majetkem, který je chráněn z. č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.

7.3 Klient může použít obsah on-line produktu pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Klient není oprávněn obsah on-line produktu dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.

7.4 Kurzy, on-line kurzy a webináře pořádané poskytovatelkou jsou součástí jejího know-how, které si poskytovatelka chrání, proto pořizování audio nebo video záznamů není během kurzu povoleno.

7.5 Veškeré texty a fotografie jsou majetkem poskytovatelky a bez jejího souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2024